top of page

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A VÝROBKŮ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro online portál

na-nervy.cz

KUPUJÍCÍCÍ JE POVINEN SE SEZNÁMIT NEJEN S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI, ALE I S NAVAZUJÍCÍMI SPECIÁLNÍMI PODMÍNKAMI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Prodávající: Symbionica Consulting, s.r.o., Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, IČO: 14031400

Kupující / spotřebitel / je osobou mající zájem o předmět koupě, který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Kupujícím / spotřebitelem může být fyzická osoba.

Kupujícím může být taktéž právnická osoba.
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A VÝROBKŮ

pro online portál

na-nervy.cz

Symbionica Consulting, s.r.o., Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, IČO: 14031400

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Níže uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě http://na-nervy.cz . Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka) při uzavírání kupní smlouvy.

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Symbionica Consulting, s.r.o., Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, IČO: 14031400 (kontaktní informace naleznete v sekci „Kontakty“, která je součástí těchto obchodních podmínek). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://na-nervy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „spotřebitel“) dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a kupující podnikatele (dále jen „podnikatel“) dle § 420 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Kupující / spotřebitel je osobou mající zájem o předmět koupě, který má následně povinnost převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Dodávané zboží / předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení občanského zákoníku.

OBJEDNÁVÁNÍ, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen „e-shop“)

elektronickou poštou

písemně (využitím poštovní služby)

osobně

Postup při objednávání zboží / výrobků z e-shopu:

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží,

údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

informace o nákladech spojených s dodáním zboží(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky a uzavření kupní smlouvy, tj.:

jméno, příjmení a bydliště, jde-li o spotřebitele nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího, IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH, jde-li o podnikatele

kód a název zboží dle ceníku

jednotkovou cenu

způsob odebrání objednaného zboží a dopravy

dodací adresu

podpis osoby oprávněné objednávat zboží

všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Návrh na uzavření kupní smlouvy:

Uzavřením a odesláním objednávky navrhuje kupující uzavření kupní smlouvy.

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Změny objednávky:

V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

Zrušení objednávky:

Kupující je oprávněn zrušit objednávku písemně nebo prostřednictvím webového rozhraní kdykoliv do doby její kompletace či úpravy zboží „na míru“ na straně prodávajícího.

V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající po kupujícím podnikateli požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Prodávající může zrušit objednávku, případně odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. V případě, že dojde k objednání kupujícím za chybně stanovenou cenu (cena neodpovídá ceně obvyklé) je zákazníkovi (spotřebiteli i podnikateli) objednávka zrušena a nabídnuta možnost objednat zboží za cenu obvyklou s cenovým zvýhodněním 5%.

Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Akceptace objednávky:

V případě akceptace objednávky prodávajícím učiněné kupujícím se uzavírá kupní smlouva.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak, objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

Nabývání vlastnictví k věci

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží vč. nákladů na přepravu a balné.

Náklady na využití komunikačních prostředků:

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím:

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky.

Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy z důvodu změny ceny, informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

Zrušení smlouvy dohodou:

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží. Nejedná se o zboží:upravené dle přání zákazníka,

podléhající rychlé zkáze, opotřebení či zastarání

jedná-li se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen,

a dále noviny, periodika a časopisy.

Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží.

V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

Tím není dotčeno právo spotřebitele odstoupit jednostranně od smlouvy dle těchto obchodních podmínek.

CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY, POŠTOVNÉ A DOPRAVA

Ceny jsou uvedeny u příslušného zboží či výrobku, a to včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, stane-li se prodávající plátcem DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.V takto vyznačené ceně zboží a výrobků není zahrnuto balné a poštovné (doprava).

Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.

Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou.

Cenu zboží (tvořenou podle zákona o cenách) a případné náklady spojené s dodáním zboží (poštovné a balné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti;

na dobírku (na dobírku expeduje prodávající zboží pouze po České republice);

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2602086429/2010, vedený u společnosti FIO Bank (dále jen „účet prodávajícího“);

bezhotovostně, převodem z účtu kupujícího

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ;

bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému ;

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží (výjimkou je vrácení částky při odstoupení od smlouvy).

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto však není dotčeno právo prodávajícího na úhradu dle kupní smlouvy (objednaného zboží) i v případě, že toto zboží nebude řádně převzato kupujícím (např. při zmaření doručení ze strany kupujícího).

Splatnost

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodlení

V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží / výrobku.

Slevy z ceny

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Dochází-li ke zneužití slevového systému, může prodávající takovouto slevu stornovat. Cena navýšená po stornování slevy podléhá u kupujícího akceptaci.

Doklad o koupi

Kupujícímu náleží od prodávajícího doklad o koupi. Prodávající vystavuje doklad nejpozději po uhrazení ceny zboží. Tento doklad je buď zasílán elektronicky, nebo je součástí dodávky objednaného zboží.

Prodávající není plátcem DPH.

Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za vady mající původ v přepravě prodávající neručí. Tyto závady musí kupující uplatňovat u přepravní společnosti.

Expediční lhůta – u zboží, které je na skladě; jinak dle jeho dostupnosti

Přijaté objednávky budou expedovány do třech pracovních dnů od objednání.

Uvedená doba expedice se může prodloužit v závislosti na sezónních výkyvech (např. Vánoce) a vytíženosti skladu. V případě změny termínu expedice bude kupující prodávajícím včas informován.

Poštovné a balné

Při vybraném způsobu dopravy prostřednictvím České pošty se ceny řídí platným ceníkem České pošty, dle hmotnosti vaší zásilky. Balné si účtujeme do 5 kg – 15 Kč, od 5-15 Kg – 25 Kč.

Opakované nebo marné doručování

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

V případě, že zákazník z jakéhokoliv důvodu nepřevezme zboží, je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, poštovné a balné do 15 dnů od marného pokusu o doručení. Od vymáhání této částky může prodávající upustit.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen

(kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen)

bezprostředně při dodání zboží překontrolovat s dopravcem stav zásilky, zejména druh a množství zboží dle dodacího listu a nepoškozenost dodaného zboží.

Je-li vše v pořádku, potvrdí kupující převzetí zboží svým podpisem na dodací list.

Podpisem dodacího listu stvrzuje kupující, že zboží bylo dodáno řádně, bez závad a v odpovídajícím množství dle dodacího listu.

V případě, že zboží vykazuje známky závad nebo druh nebo množství nesouhlasí s dodacím listem, musí kupující tyto skutečnosti poznamenat na dodací list.

Je-li zboží poškozené, může kupující odmítnout převzetí zboží. Pokud nebudou informace o vadách zaznamenány na dodacím listě, nemusí být vyhověno nárokům z vad zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ A VRÁCENÍ PROSTŘEDKŮ ZA ZBOŽÍ

Odstoupit od smlouvy nelze v těchto případech:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Lhůta k odstoupení

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (v této lhůtě musí být doručen projev vůle odstupujícího).

Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li okupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

Odstoupení, vrácení zboží

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Podmínky pro vrácení zboží v zákonné 14ti denní lhůtě: zboží musí být v původním nepoškozeném obalu;

nesmí být použité;

musí být nepoškozené a čisté;

musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal;

musí být vráceno s kompletní dokumentací.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Není-li možné dárek vrátit pro jeho spotřebování (on-line přístup, účast na vzdělávací akci apod.), zavazuje se kupující uhradit běžnou cenu srovnatelnou s poskytnutým dárkem (např. běžnou cenu kurzovného).

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

Adresa pro doručování odstoupení od smlouvy a pro vracení zboží:

adresa uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek.

pro doručování dále platí ustanovení o doručování.

Odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty zboží

Spotřebitel prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než obvyklým a nutným způsobem k zachování jeho povahy a vlastností.

Pokud spotřebitel nezachová veškeré krycí folie, ochranné prvky aj. tak, aby nedošlo k poškození zboží, nebo k jeho opotřebení vlivem vyzkoušení, může prodávající snížit částku náležející spotřebiteli při odstoupení od smlouvy.

Náhrada za snížení hodnoty zboží, bude po dodání zboží určena na základě velikosti rozsahu snížení hodnoty zboží a to buď naúčtováním náhrady škody za snížení hodnoty zboží, nebo přeúčtováním nákladů na nutnou opravu zboží.

V případě snížení hodnoty zboží lze toto snížení započíst proti nutnosti vrátit částku náležející spotřebiteli při odstoupení od smlouvy.

Vrácení peněz

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupeného zboží. Pokud k nákupu byly uplatněny slevové poukázky, zvýhodnění apod. tato částka se nevrací.

Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel a prodávající se dohodli odlišně od § 1832 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tak, že náklady za dodání nese spotřebitel a prodávající je nevrací/nerefunduje a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Pokud by spotřebitel a prodávající došli k opačné dohodě, hradí prodávající náklady na dodání ve výši nejlevnějšího dostupného typu dopravy.

REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Řeší reklamační řád

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PLYNOUCÍCH Z REKLAMACE ZBOŽÍ, STÍŽNOSTI

Alternativní řešení sporů je upraveno v reklamačním řádu

Více informací poskytne také Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/).

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Tyto obchodní podmínky společně se všeobecnými obchodními podmínkami jsou platné ode dne 1.8.2022.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVACÍ AKCE

pro online portál

na-nervy.cz

Symbionica Consulting, s.r.o., Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, IČO: 14031400

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, které jsou nedílnou součástí těchto podmínek, platných ke dnešnímu dni si, prosím, přečtěte v předchozím textu. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil.

PŘEDMĚT

Níže uvedené obchodní podmínky se týkají objednávky a prodeje vzdělávacích aktivit pro osobnostní rozvoj za účelem účasti kupujícího na:

výcviku

kurzech

seminářích

přednáškách

on-line kurzech, výcvicích, seminářích a přednáškách

webinářích

osobních konzultacích

přijetí e-booků(dále jen „vzdělávací akce“)

Kupující, který se účastní vzdělávací akce se stává účastníkem.

VYLOUČENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU

Vzdělávací aktivity nejsou zájezdem či dovolenou ve smyslu § 2521 a násl. občanského zákoníku a nedochází k uzavření smlouvy o zájezdu a případných možných nároků z tohoto druhu smlouvy plynoucích.

V případech, že je vzdělávací akce organizována vícedenní s možností ubytování (příp. i stravy), není prodávající pořadatelem / zprostředkovatelem zájezdu.

Prodávající zajišťuje pro pohodlí kupujícího předjednanou nabídku externích služeb (ubytování a příp. i stravování), kterou kupující nemusí využít (v tomto případě není touto nabídkou vázán).

Ubytovací smlouva a dohoda o způsobu stravování není předmětem vzdělávací akce a sjednává se s přímým poskytovatelem ubytování (příp. stravy), kterého prodávající pouze doporučuje.

V případě využití služeb třetí strany (poskytovatele ubytování a stravy), dohodl prodávající s touto stranou zvýhodněné cenové podmínky pro účastníky vzdělávací akce.

Kupující tyto zvýhodněné podmínky přijímá uhrazením částky za ubytování a stravu. Další nároky uplatňuje po přímém poskytovateli těchto služeb (tj. třetí straně).

Po prodávajícím nelze uplatňovat nároky jako je pomoc v nesnázích, újmu za narušení dovolené apod.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Přihlášení se na vzdělávací akci či osobní konzultaci lze učinit e-mailem, písemně nebo pomocí tlačítka „Odeslat“ na webovém rozhraní.

Všechny způsoby zakládají smluvní vztah a povinnosti kupujícího uhradit dohodnutou cenu a to i v případě, že jde ze strany kupujícího o dárek pro třetí osobu. V takovémto případě není kupující zavázán osobní účastí na tomto vzdělávání.Informaci, že kupující nebude sám účastníkem kurzu je povinen označit v objednávce (alespoň formou poznámky).

Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených na webovém rozhraní v prodejním elektronickém formuláři (a to i v případě jiné formy objednání).

Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou (která by mohla být např. vepsána do poznámky).

Přijetí objednávky se děje v pořadí jejich zaslání. V případě omezené nabídky mají přednost objednatelé s uhrazenou kupní cenou, rezervačním poplatkem a dále pak kupující dle času přihlášení.

Přihlášky se přijímají před zahájením akce. Vždy je třeba konzultace s prodávajícím.

PRÁVO NA ÚČAST NA KURZU

Kupujícímu je rezervováno místo na kurzu až po uhrazení identifikovatelným způsobem registračního poplatku, případně celkové ceny vzdělávacího kurzu, nebo individuálně smluvené ceny a to na účet prodávajícího.

Po úhradě celkové částky se kupující stává účastníkem kurzu.V případě nákupu pro třetí osobu se stává účastníkem třetí osoba, pokud tato byla označena v objednávce a došlo k úhradě kupujícím.

Osobu účastníka kurzu nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

Účastníkem kurzu se stává i kupující, který hradí on-line kurz a jeho platba bude prodávajícímu načtena opožděně. Účastníkem je taková osoba od chvíle zahájení on-line vysílání a to i v případě, že nemá přístupová hesla. Takovýto časový rozpor je k tíži kupujícího / účastníka, pokud neuhradil cenu před zahájením.

Technické požadavky na účast v kurzu poskytovaném elektronickou formou:

Účastník si je vědom a souhlasí, že pro možné využití vzdělávání poskytované formou on-line nebo jako webinář je nutné si zajistit přístup odpovídající technickým požadavkům akce (např. vhodný či aktualizovaný software). V opačném případě (nezajištění) může být omezena funkcionalita, za což nenese prodávající odpovědnost a není možné z tohoto důvodu vrátit uhrazený registrační poplatek či kupní cenu.

MOŽNÁ ZMĚNA LEKTORA, MÍSTA NEBO ČASU KONÁNÍ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů. V případě těchto změn má kupující právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků, pokud tak učiní do 3 dnů od oznámení prodávajícím.

CENA

Ceny jsou tvořeny podle zákona o cenách nebo smluvně.

Prodávající  není plátcem daně z přidané hodnoty.

Kupní cena je splatná neprodleně, není-li na webovém rozhraní či ve faktuře uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit předmětnou cenu je splněn až úplným připsáním celkové identifikovatelné částky na účet prodávajícího.

Kupní cena u vzdělávacích akcí s osobní účastí je rozdělena na rezervační poplatek, který je splatný neprodleně a zbytek do celkové ceny, který je splatný před zahájením vzdělávací akce.K ceně samotných účastí na vzdělávací akci není účtováno balné a poštovné (doprava), pokud nebyl současně objednán dárkový certifikát s požadavkem zaslat poštou (nebo jiným přepravcem).

U vybraných vzdělávacích akcí může být součástí dodávky nosič dalších informací (CD, DVD, flash disk, kniha apod.). V tomto případě je kupující povinen společně s cenou uhradit i náklady na balené a poštovné. Výše této částky je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Ceny jsou uvedeny u příslušné vzdělávací akce a to včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH, stane-li se prodávající plátcem DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.

Zjevná chyba v ocenění (způsobená např. špatným zobrazením, překlepem při zadávání apod.) není určující cenou. Pokud kupující za tuto cenu provedl objednávku, je neprodleně požádán prodávajícím o souhlas s cenou odpovídající. V případě nesouhlasu nebo neprojevení souhlasu do 3 dnů, není brána objednávka za závaznou.

Náklady vzniklé kupujícímu

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám. Prodávající o tyto náklady nesnižuje cenu.

Způsob úhrady

Vaše přihláška bude považována za platnou a závaznou až v okamžiku zaplacení.

Na platbě se lze domluvit i individuálně (např. dar za dar, výměna) v tomto případě nás kontatujte na nanervy@na-nervy.cz.

Rezervační poplatek a cenu podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:v hotovosti;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2602086429/2010 vedený u společnosti FIO Bank (dále jen „účet prodávajícího“) či ;

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;

bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému;

POZOR osobně při zahájení akce nelze platit bezhotovostně platební kartou!!!

Platba musí být provedena pod přiděleným variabilním symbolem. Variabilní symbol uveďte prvních šest čísel Vašeho rodného čísla či jiný symbol, pokud je u akce uveden.

Prodávající vystaví účetní doklad, která slouží jako doklad o zaplacení a o uzavřené kupní smlouvě.

Účastníkovi, který neuhradí kupní cenu nejméně 2 pracovní dny před začátkem vzdělávací akce s osobní účastí, nebo on-line vzdělávací akce, nemusí být včas umožněn přístup do webového rozhraní či aplikace nebo umožněn vstup do prostor konání akce. Vždy je nutná domluva s prodávajícím.Za tuto prodlevu nese odpovědnost účastník. Nejde o důvod, pro který lze odstoupit od smlouvy.

Prodlení s úhradou

V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny vzdělávací akce.

PODMÍNKY SPLÁTKOVÉHO PRODEJE

U některých vzdělávacích akcí umožňuje prodávající nákup na splátky. Tuto variantu si volí kupující.

Prodej na splátky může být prodávajícím umožněn i po dohodě s kupujícím.

Kupující při sjednání splátkového kalendáře přistupuje na podmínky uveřejněné na webovém rozhraní:rozsah a počet splátek

výše splátek

Kupující může kdykoliv bez sankce doplatit nesplacenou část.

V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty kupující souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupené vzdělávací akce.

V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.

Prodleva ve splácení

Prodlevou v úhradě sjednaných splátek (byť i jeden den) se nárok na kupní cenu stává okamžitě splatným v plném rozsahu.

Prodleva ve splácení má vliv na přístup na vzdělávací akci.

Prodlení kupujícího s úhradou byť i jen dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.

Odstoupení od smlouvy z těchto důvodů nezakládá nárok na navrácení již splacené části kupní ceny (příp. na uplatnění storno podmínek), nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.

Odstoupením od smlouvy nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit zbylou kupní cenu, zvláště pokud již došlo k účasti na vzdělávací akci (a to i v případě, že neproběhla účast po celou dobu konání této akce).

V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je kupující povinen zaplatit, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny vzdělávací akce.

Přístup na vzdělávací akci

Přístup na vzdělávací akci před úplným zaplacením kupní ceny má  kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře (hradí dílčí  splátky řádně a včas).V tomto případě má kupující práva a povinnosti jako účastník.

Prodávající má právo pozastavit (vyloučit) kupujícího / účastníka, který je v prodlení s úhradou sjednaných splátek (již prvním dnem po splatnosti).

Takto promeškaná účast se nenahrazuje, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak.

Přístup či účast budou obnoveny ode dne a za předpokladu, že předmětná vzdělávací akce stále trvá a kupující uhradí celou zbývající zesplatněnou výši kupní ceny, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

VZDĚLÁVACÍ AKCE ZAHRNUJÍ V ZÁKLADNÍ CENĚ

Výuku dle osnov prodávajícího / lektora při osobní účasti.

Materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce na webovém rozhraní) nebo jde o e-book či on-line kurz nebo webinář.

V případě on-line akce je přístup do interní sekce webového rozhraní na dobu konání akce nejpozději od chvíle načtení úhrady (s výjimkou neprovedené úhrady do dvou dnů před počátkem této akce), případně podle dohody.

Provedení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce.

Vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování na webovém rozhraní).

Osobní přítomnost a individuální přístup v případě osobní konzultace.

V ceně nemusí být zahrnuto ubytování a stravné:

Ubytování a strava (pokud je uvedeno v podmínkách pobytového semináře, jde pouze o možnost využití zprostředkovaného kontaktu na poskytovatele ubytování a stravování a předjednanou zvýhodněnou cenu pro účastníky kurzu).

Telefonické a e-mailové konzultace s lektorem (lektor může reagovat, ale není k těmto reakcím zavázán).

DODACÍ PODMÍNKY

U on-line vzdělávání a webinářů se dodáním rozumí zpravidla zaslání přístupových údajů / kódů, případně zasláním odkazu URL adresy prodejcem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím na webovém rozhraní / v objednávce.

Tyto přístupové údaje se poskytují kupujícímu / účastníkovi až po úplném zaplacení kupní ceny nebo po řádném uhrazení první splátky a to do 5 dnů, není-li dohodnuto či uvedeno jinak.

Při objednání e-booku je tento po uhrazení automaticky doručen na email kupujícího nejpozději do 24 hodin od úhrady.

Vzdělávací akce vyžadující osobní účast kupujícího / účastníka se nedodávají. Kupující / účastník se na akci dostaví dle pokynů zasílaných e-mailem uvedeným kupujícím ve webovém rozhraní. Při pozdním objednání nemusí být doručení pokynů zajištěno.Kupující / účastník je povinen se dostavit alespoň 15 min. před zahájením vzdělávací akce. V případě pozdního dostavení se, nemusí být již vpuštěn do místa konání, pokud si tuto možnost nedohodl s prodávajícím předem.

V případě CD, DVD, flash disků a knih, které se dodávají k lepšímu či úspěšnému absolvování vzdělávací akce, dochází k jejich odeslání od provedené plné identifikovatelné úhrady kupní ceny nebo první splátky (vč. poštovného a balného).Doručení je závislé na přepravních podmínkách zvoleného přepravce (obvykle do 2-5 pracovních dnů).

Doručuje se na adresu uvedenou v prodejním formuláři kupujícím.

Účastník, který nebude mít uhrazenou celkovou cenu (nebo dohodnutou splátku), nebo neprokáže platbu příslušným dokladem bankovního ústavu, případně neuhradí příslušnou částku v hotovosti v místě konání vzdělávací akce, nebude mít možnost se vzdělávací akce účastnit.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH PŘÍSTUPOVÝCH KÓDŮ, HESEL AJ. TŘETÍ STRANĚ

Kupující / účastník se zavazuje, že nebude poskytovat svůj osobní přístupový kód, heslo aj. a studijní materiály třetí straně.

Všechny vzdělávací akce včetně studijních materiálů jsou majetkem prodávajícího nebo lektora a jejich šíření se trestá.

V případě porušení výše uvedených podmínek, bude kupujícímu / účastníkovi okamžitě zamezen přístup do interního webového rozhraní a přístupu k podkladům vzdělávací akce (on-line přístupu, webináři atd.) bez nároku na vrácení jakékoli části ceny.

Přístup ke všem online vzdělávacím produktům je časově omezen a to na 1 rok, není-li v podmínkách uvedeno jinak Pokud by z jakéhokoliv důvodu Prodejce přerušil svou činnost a přestal provozovat své webové stránky, jejichž prostřednictvím získává kupující své přístupy k online produktům, je Prodejce nejprve povinen umožnit Klientovi stáhnout všechny produkty na disk Klienta.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Překročení kapacity vzdělávací akce

V případě překročení kapacity akce bude prodávajícím kupujícímu nabídnut náhradní termín nebo stornování přihlášky a vrácení platby na účet objednatele / kupujícího.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání/potvrzení účasti na vzdělávací akci, a to bez udání důvodu (musí dojít k doručení projevu vůle odstupujícího) při zachování dalších podmínek. POZOR na storno poplatky!!!

Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 30 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu částka rezervačního poplatku a případně další částka, dle níže uvedených storno podmínek.Toto ujednání kupující respektuje vzhledem k charakteru poskytované služby, kdy je prodávající nucen předem zajistit prostory pro odpovídající počet účastníků, odpovídající webový hosting, technický servis aj.

Odstoupení je možné provést e-mailem, pokud není třeba navracet průvodní materiál.

Toto odstoupení není možné (v souladu s ustanovení § 1837 občanského zákoníku):pokud již bylo započato s čerpáním vzdělávací akce (např. shlédnutím videa, účast na akci apod.).

u dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (dle tohoto ustanovení se má kupující za poučeného a v případě dodání dle dodacích podmínek se má za to, že kupující výslovně souhlasil).

u poskytnutých služeb, jestliže byly splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (dle tohoto ustanovení se má kupující za poučeného a v případě dodání dle dodacích podmínek se má za to, že kupující výslovně souhlasil).

u dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

Je-li odstoupení spojeno / vázáno s vrácením průvodních materiálů (CD, DVD, flash disk, kniha apod.), pokud nebyl porušen obal, jsou naplněny podmínky odstoupení navíc až splněním následujících podmínek:musí dojít k odeslání předmětných materiálů v rámci 14 dnů ode dne převzetí těchto materiálůmateriály musí být v původním nepoškozeném a neotevřeném obalu; nesmí být použité; musí být nepoškozené a čisté; musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), ve stavu a hodnotě, v jakém je kupující převzal, vč. případného poskytnutého dárku; musí být vráceno s kompletní dokumentací.

Není-li možné dárek vrátit pro jeho spotřebování (on-line přístup, účast na vzdělávací akci apod.), zavazuje se kupující uhradit běžnou cenu srovnatelnou s poskytnutým dárkem (např. běžnou cenu kurzovného)

Odstoupení od smlouvy v případě individuální konzultace

V případě individuální konzultace může kupující odstoupit (zrušit či přesunout termín konání) po dohodě nejpozději do 24 hodin před dohodnutým termínem.

Při nedodržení dané podmínky kupující zaplatí storno poplatek ve výši ceny konzultace.

Opuštění vzdělávací akce:

Účastník může kdykoliv vzdělávací akci na vlastní zodpovědnost a bez uvedení důvodu opustit. V tomto případě není povinen odstupovat od smlouvy a nenáleží mu navrácení rezervačního poplatku ani kupní ceny.

Adresa pro doručování odstoupení od smlouvy a pro vracení materiálů:

adresa uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek.

pro doručování dále platí ustanovení o doručování.

Vrácení peněz

Odstoupí-li spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky související s cenou zakoupené vzdělávací akce. Pokud k nákupu byly uplatněny slevové poukázky, zvýhodnění apod. tato částka se nevrací.

Vrácení těchto prostředků proběhne stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud se nedohodnou jinak.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží (šlo-li o CD, DVD apod.) či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí průvodní materiály nebo prokáže, že je prodávajícímu odeslal a než potvrdí případné přijetí opraveného účetního dokladu.

Spotřebitel a prodávající se dohodli odlišně od § 1832 odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tak, že náklady za dodání nese spotřebitel a prodávající je nevrací/nerefunduje a to i v tom případě, kdy materiály nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Pokud by spotřebitel a prodávající došli k opačné dohodě, hradí prodávající náklady na dodání ve výši nejlevnějšího dostupného typu dopravy.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy na online vzdělávací akci či webinář, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení, zákazníkovi zamezit přístupu k těmto akcím.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že kupující / účastník porušil smlouvu nebo obchodní podmínky podstatným způsobem. Pro tyto účely se má za podstatné porušení:prodlení kupujícího / účastníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti.

porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího / účastníka.

účast osoby nezletilé nebo nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora.

neoznámení zdravotních obtíží účastníkem, pokud jsou způsobilé narušit průběh vzdělávací akce nebo vážně poškodit účastníka, jiného účastníka, prodávajícího nebo průběh či pověst vzdělávací akce.

narušování vzdělávací akce závažným způsobem (např. přehnané slovní invektivy, sexuální obtěžování, užívání nelegalizovaných drog, nadměrné požívání alkoholu apod.)

další porušení Povinnosti účastníka vzdělávací akce (uvedených níže).

Prodávající či pořádající lektor je oprávněn ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné (z důvodu narušování akce, nevhodného chování účastníka narušujícím akci méně závažným způsobem) a to kdykoli v průběhu vzdělávací akce.

STORNO POPLATKY

Storno poplatek při vzdělávacích akcích s osobní účastí:

Zaplacený rezervační poplatek a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.

Poměrná část se vrací, pokud došlo k ukončení účastníkovi účasti z důvodu rozhodnutí prodávajícího či lektora a současně nešlo o hrubé porušení smluvních a obchodních podmínek.

Uhrazený rezervační poplatek na vzdělávací akci je nevratný, není-li dále stanoveno jinak.

Poplatek je vratný:v případě plně obsazené vzdělávací akce a odmítnutí účasti účastníka prodávajícím.

pokud prodávající uzná účastníka nezpůsobilým k účasti (např. z důvodu věku – u kurzů pro osoby nad 18 let; pohlaví – u selektovaných kurzů apod.). Po dohodě je možné  přesunout registrační poplatek na jinou vzdělávací akci / jiný termín apod.

došlo-li k platnému odstoupení od smlouvy dříve než 30 dnů před konáním vzdělávací akce.

Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení poplatku a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.

Při jakémkoliv stornování může kupující / účastník s prodávajícím dohodnout přechod práv a povinností na jiného účastníka (kupující za sebe může poslat náhradníka), ale pouze s výslovným souhlasem prodávajícího.

Při stornování (platném odstoupení od smlouvy) méně než 30 dnů a více než 10 dnů před zahájením vzdělávací akce, náleží prodávajícímu rezervační poplatek.

Při stornování (platném odstoupení od smlouvy) méně než 10 dnů (včetně) před zahájením vzdělávací akce, náleží prodávajícímu plná úhrada ceny (rezervační poplatek + doplatek ceny), tj. 100 % ceny.

Nesplacenou část je kupující povinen doplatit neprodleně.

Pokud kupující odstupuje od smlouvy pravidelně anebo není ochoten hradit storno poplatky, může mu prodávající odepřít do budoucna přístup ke vzdělávacím akcím.

Storno poplatek při vzdělávací akci poskytované formou on-line nebo webinářem:

Po absolvování byť jen části vzdělávací akce je nárok na navrácení poplatku a kupní ceny vyloučen, nedohodne-li se kupující s prodávajícím jinak.

Zaplacený rezervační poplatek a případná kupní cena se nevrací v případě, že od smlouvy odstoupil prodávající z důvodu porušování smlouvy kupujícím / účastníkem a to závažným způsobem.

Zaplacená kupní cena se vrací, pokud kupující platně odstoupí od smlouvy.

Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy méně než 30 dní před konáním vzdělávací akce, náleží prodávajícímu částka rezervačního poplatku nebo 10 % kupní ceny, pokud nebyl uhrazen rezervační poplatek.

Storno poplatek při individuální konzultaci:

Při nezrušení konzultace předem, náleží prodávajícímu / konzultantovi od kupujícího storno poplatek ve výši ceny dohodtnuté konztultace.

Náklady spojené se zrušením vzdělávací akce:

Prodejce nehradí kupujícímu / účastníkovi žádné případné náklady spojené se zrušením vzdělávacího kurzu.

REKLAMACE, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ PLYNOUCÍCH Z REKLAMACE SLUŽBY, STÍŽNOSTI

Řeší reklamační řád

Alternativní řešení sporů je upraveno v reklamačním řádu.

Více informací poskytne také Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/).

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy nanervy@na-nervy.cz

Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, POUČENÍ ÚČASTNÍKA

ÚČASTNICKÁ DOHODA

Účast na akci, zdravotní způsobilost

Účast na vzdělávací akci je umožněna pouze zletilým svéprávným osobám, pokud není s prodávajícím či pořádajícím lektorem dohodnuto výslovně jinak nebo nejde o akci určenou pro tyto osoby (např. v rámci výuky na školách).

Účastník mladší 18 let, musí mít ke své účasti doložené písemné svolení rodičů nebo zákonných zástupců.

Prodávající neodpovídá za situace, kdy pomocí internetového připojení je umožněna účast osobě nezletilé či nesvéprávné bez vědomí prodávajícího či pořádajícího lektora. Za tuto situaci odpovídá zákonný zástupce (rodič) či opatrovník takovéto osoby.

Účast na vzdělávací akci je dobrovolná.

Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (např. psychiatrické, kardiovaskulární apod.), zavazuje se před zahájením vzdělávací akce, informovat prodávajícího a pořádajícího lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na vzdělávací akci takováto osoba informovala svého ošetřujícího lékaře.při nedodržení se účastník vystavuje sankci odstoupení od smlouvy pro hrubé porušení.

Účastník se zavazuje oznámit prodávajícímu a lektorovi i léčbu, která proběhla v posledních dvou letech (např. spojená s epilepsií, selháním vnitřních orgánů, duševním postižením, depresí apod.) a to nejpozději před zahájením vzdělávací akce.

Účastník se zavazuje informovat prodávajícího a pořádajícího lektora, pokud se jeho zdravotní stav během vzdělávací akce zhorší nebo jinak změní negativním směrem.

Účastník je si vědom, že prodávající a lektor akce nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou během, nebo po akci. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám.

Účastník je povinen oznámit jakékoliv psychiatrické léčení i ambulantní, které proběhlo v uplynulých dvou letech a pokud se stále léčí, je možné se zúčastnit kurzu / přednášky  jedině se  souhlasem ošetřujícího lékaře.

Účast na cvičeních v průběhu vzdělávací akce:

Účastník je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe plně zodpovědný.

V průběhu vzdělávací akce jsou pokyny lektora jen návrhy a podněty, účastník má po celou dobu svobodnou volbu a rozhoduje se a jedná podle vlastního uvážení.

Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu vzdělávací akce vystaven silnému fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí ne/podstoupit navrhovaná cvičení.

Pokud si účastník není jist svojí volbou, má právo si vyžádat konzultaci lektora. Pokud časový prostor a průběh akce tuto konzultaci neumožňuje, doporučuje se účastníkovi cvičení nepodstupovat.

Prodávající a lektoři upozorňují, že cvičení mohou zásadním způsobem ovlivnit Váš budoucí život.

Prodávající / lektor nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkovi a dalším účastníkům porušením jejich právních povinností, případně vzniklé jejich deliktním jednáním.

Prodávající / lektor nestanovuje místa obvyklá k ukládání svršků a osobních věcí. Za tyto věci si odpovídá účastník sám.

V případě nemoci nebo zranění, si účastník hradí veškeré finanční výlohy nutné k jeho ošetření sám.

Informační charakter vzdělávacích akcí

Vzdělávací akce dávají pouze obecný návod a doporučení určené k individuální aplikaci.

Ve své obecné rovině nemůže hromadná vzdělávací akce nahradit individuální konzultace (např. lékařské vyšetření, sezení s odborníkem a individuální přístup lektora apod.).

Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí, aby na vzdělávacích akcích předávané informace byly aktuální, a aby byly získávány ze spolehlivých zdrojů.

Prodávající prohlašuje, že přestože vždy přihlíží k vysoké obsahové kvalitě, že odborné názory, informace a rady prezentované lektory a dalšími osobami vykonávajícími vzdělávání, vyjadřují osobní stanovisko lektora a nemusí odrážet názory, informace a rady, které poskytuje prodávající. Jde výlučně o názory, informace a rady těchto konkrétních osob a prodávající za ně nenese jakoukoli odpovědnost, nezaručuje jejich absolutní odbornou správnost a úplnost, nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konkrétní způsob využití informací.

Na vzdělávací akci mohou být prezentovány informace o dalších akcích či aktivitách a službách třetích osob. Tyto informace nejsou pro účastníka závazné a mají pouze informační charakter.

Povinnosti účastníka vzdělávací akce:

zdržet se účasti na akci v době akutních zdravotních obtíží.

informovat lektora o proběhlých či přetrvávajících zdravotních obtížích v průběhu posledních dvou let.

zdržet se invektiv, není-li k nim výslovně vyzván lektorem.

zdržet se sexuálního obtěžování a jakéhokoliv ohrožujícího a nevhodného chování, které ohrožuje nebo narušuje soukromí dalších účastníků nebo lektora.

zdržet se požívání alkoholu, nelegalizovaných drog a omamných látek.

zdržet se poškozování vybavení prostoru pro konání vzdělávací akce.

zdržet se hodnocení a kritizování ostatních účastníku, není-li k takovému jednání vyzván lektorem nebo druhým účastníkem, jehož se jednání má týkat.

zdržet se obnažování, voyerství, není-li k takovému jednání výslovně vyzván lektorem.

zdržet se jednání narušující soukromí dalších účastníků, není-li k takovému jednání výslovně vyzván lektorem nebo druhým účastníkem, jehož se jednání má týkat.

zdržet se pořizování jakýchkoliv obrazových a zvukových nahrávek ze vzdělávací akce bez výslovného souhlasu lektora nebo nahrávaných / focených osob.

zdržet se rozšiřování informací získaných z osobních životů ostatních účastníků.

zdržet se rozšiřovaní jednotlivých praktik a cvičení provozovaných na akci (doporučuje se sdělovat pouze pocity, změny v životě, pojmenování překonávání vlastních hranic apod.).

zdržet se netolerantního chování vůči ostatním účastníkům akce, lektorům a dalšího personálu.

zdržet se sebepoškozování a jednání, které by negativním způsobem ovlivnilo účastníkovo zdraví a psychiku.

dostavit se ke vzdělávací akci s osobní účastí nejpozději 15 min. před jejím plánovaným zahájením.

zavazuje se nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího a jím poskytovaných služeb.

Právo na ukončení účasti účastníkovi akce ze strany prodávajícího a lektora:

Lektor nebo další personál či prodávající mají právo ukončit účast účastníkovi při nedodržování jeho povinností stanovených výše.

Lektor může po osobní konzultaci s účastníkem ukončit účast účastníkovi i z jiných důvodů (které jsou způsobilé narušit průběh vzdělávací akce nebo zdraví účastníka či účastníků), které je ale povinen účastníkovi náležitě vysvětlit (případně stvrdit písemně).

Účastník je vždy sám zodpovědný za své dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavost, toleranci, obchodní znalosti, zdravotní stav, rodinnou situaci, pocity, jednání, konání, nekonání apod.

Odpovědnost za jednání třetích osob

Prodávající / lektor nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při zajištění vzdělávací akce.

V případě vzniku škody z ubytovací smlouvy s poskytovatelem ubytování, upozorňuje prodávající na povinnost nahlásit takovouto škodu neprodleně (nejpozději do 15 dnů) poskytovateli ubytovacích služeb.

DALŠÍ ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY

Vzdělávací akce s osobní účastí

Před samotným zahájením vzdělávací akce s osobní účastí je prodávající povinen provést prezenci účastníků. Pokud není dohodnuto jinak.

Prostory pro konání akce se uzavírají v čase zahájení vzdělávací akce. V případě pozdního příchodu nemusí být umožněn vstup. Pokud je vstup umožněn, účastník se zavazuje chovat tiše a ohleduplně k dalším účastníkům akce, tak aby nenarušil její průběh.

Čas ukončení akce je uveden orientačně.

Účastník uděluje výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

Vzdělávací akce poskytovaná prostřednictvím e-booku

Při objednání e-booku je tento po uhrazení automaticky doručen na email kupujícího od jeho úhrady.

Tyto obchodní podmínky společně se speciálními obchodními podmínkami jsou platné ode dne 1.8.2020.

bottom of page